Roos Park Äldreboende, Staffanstorp

Fakta

BOSTÄDER
Uppdrag: Roos Park äldreboende, Staffanstorp.

Demensvänligt äldreboende som kombinerar trygghet och frihet, bostäderna är anpassade
för de boendes fysiska behov och byggda i Vardaga-konceptet. 63 lägenheter fördelade på 7
avdelningar samt en stor trädgård, odlingslotter och inglasad vinterträdgård.
Vardaga-konceptet kräver bland annat att byggnaden ska uppfylla BBR-krav för särskilda
boenden. Utrymmena där de boende kan vistas ska vara utformade med förhöjd tillgänglighet
enligt SS 91 42 21 och SS 91 42 22. Där boende kan vistas ska utformningsförslag i den
senaste upplagan av i handboken Bygg Ikapp följas för tillämpliga delar. Utomhusmiljön ska
vara utformade med förhöjd tillgänglighet för adekvata delar. Utemiljö och byggnad ska vara
utformade så att de uppfyller de krav som ställs från Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
Arbetsmiljöverket, aktuell byggnadsnämnd, aktuell miljö- och hälsoskyddsnämnd,
brandmyndighet samt andra aktuella myndigheter.

Projekteringsstart: 2016.

Beställare: Ambea Sverige.