Östervång, Trelleborg

Fakta

BOSTÄDER/STADSPLANERING
Uppdrag: Östervång, Trelleborg.

Planuppdrag för bebyggelse av ca 100 bostäder (bostadsrättsområde) fördelade på 25
stycken stadsvillor i Norra delen av Trelleborg. Ca 10.000 m2 BTA.
Husens placering säkerställer en uppdelning mellan den privata gårdsmiljön och de allmänna
gatorna. Huvudentréernas placering säkerställer att gatan upplevs som trygg och befolkad.
Husens placering tog självklart hänsyn till att optimera ljudmiljön och minst hälften av
bostadsrummen placeras mot en tyst sida i de delar av området som är eller kan bli utsatta
för trafikbuller. Husens placering säkerställer även att det finns god tillgång till utemiljöer med
låga nivåer av trafikbuller. Detta nya bostadsområde knyter även samman den äldre
bebyggelsen i utkanten med resten av staden och ger en distinkt gräns mot det öppna
jordbrukslandskapet.

Projekteringsstart: 2016.

Beställare: Bostadsutveckling i Skåne/Östervång Projekt AB.