Brågarp, Staffanstorp

Fakta

BOSTÄDER
Uppdrag: Brågarp, Staffanstorp.

Bostadsområdet ingår i bomässeområdet för Bo 97. Fyra punkthus, med sammanlagt 70 lägenheter. Ganska enkel utformning, men hörn och trapphus har fått en kraftfullare gestaltning.

Projekteringsstart: 2006.

Beställare: Veidekke.

Kommentar

”Målet var att med de fyra L-formade punkthusen skapa intressanta gårdsformationer av varierad natur trots att volymerna är likartade. Husens klara funkisprägel är transfererad till 2000-talets mer utvecklade känsla för idérikedom.
Väl färdigställt är detta, med sina 70 lägenheter, det största projektet inom bomässeområdet Bo 97.”
Jonas Lloyd